Kary pieniężne za wycinanie drzew na własnej posesji bez zezwolenia w 2019 roku

Dnia 17.06.2017 roku została znowelizowana ustawa o przyrodzie i ochronie zabytków. Zmiany dotyczą konieczności dostania pozwolenia, aby wyciąć ze swojego ogrodu drzewo posiadające określony obwód i wysokość. Bez takiego zezwolenia właściciel działki zostanie ukarany grzywną.

Skąd wiadomo kiedy należy ubiegać się o zezwolenie?

Należy zmierzyć obwód drzewa na wysokości 5 centymetrów od podłoża. Zezwolenie na wycinkę jest wymagane jeśli obwód drzewa będzie większy niż 80 cm dla gatunków takich jak topola, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

W przypadku wycinki krzewów, o zezwolenie będzie wymagane jeśli zamierzamy wyciąć skupisko zajmujące więcej niż 25 m² powierzchni.

Nowe przepisy nie dotyczą drzew i krzewów owocowych, połamanych w naturalny sposób oraz przywracania nieużytków do rolnictwa.

O pozwolenie na wycinkę należy ubiegać się we właściwej swojej lokalizacji gminie. Po zgłoszeniu zamiaru wycięcia drzewa lub skupiska krzewów przez właściciela, przedstawiciele gminy mają obowiązek dokonania oględzin drzew lub terenów zakrzewionych, których właściciel chce się pozbyć.

Oględziny dotyczą pomiarów obwodu drzewa na wysokości 5 cm lub powierzchni krzewów, a także ustalenie gatunku roślin. Z wizyty sporządzany jest protokół, który utrzymuje ważność przez 6 miesięcy. W ciągu 14 dni od oględzin samorząd gminy może nie zgodzić się na wycinkę, wnosząc sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli właściciel w ciągu tych dwóch tygodni nie otrzyma wiadomości o sprzeciwie, może rozpocząć wycinkę.

Zmiany w prawie dotyczą także sytuacji, w której właściciel działki na której dokonano wycinki będzie chciał uzyskać pozwolenie na wybudowanie nieruchomości na tej działce, która będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli stanie się to przed upływem 5 lat od dokonania gminnych oględzin, wtedy właściciel posesji będzie wezwany do zapłaty za wycinkę drzew lub krzewów.

Co powinno zawierać zgłoszenie zamiaru wycinki drzew lub krzewów?

Zgłoszenie o wycince drzewa lub krzewów należy dostarczyć do urzędu gminy. Powinno ono zawierać dane takie jak nazwisko oraz imię wnioskodawcy, adres nieruchomości, na której zaplanowana jest wycinka, oznaczenie graficzne pozwalające określić położenie drzew lub krzewów na działce oraz ilość drzew lub powierzchnię krzewów których dotyczy wycinka, a także – jeśli właściciel posiada taką wiedzę – gatunek roślin przeznaczonych do wycinki.

Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli chcemy usunąć drzewo znajdujące się w rejestrze zabytków – wtedy zgłoszenie rozpatrywane jest nie przez gminę, tylko przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kary pieniężne za nielegalną wycinkę drzew.

Aby ustalić jak duża będzie grzywna za usunięcie danego drzewa, należy dokonać pomiaru obwodu jego pnia na wysokości 130 cm od ziemi. Otrzymaną w centymetrach wartość mnoży się przez stawkę opłaty ustaloną dla danego gatunku drzewa.

Natomiast aby obliczyć grzywnę za nielegalną wycinkę krzewów trzeba pomnożyć ilość metrów kwadratowych powierzchni, zajmowanej przez krzewy przez stawkę opłaty ustaloną dla danego gatunku krzewu.

Stawki określone są dla 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 centymetrów i wynoszą:

  • 12 zł dla pni o obwodzie nie większym niż 100 cm oraz 15 zł dla pni o obwodzie przekraczającym 100 cm, dla gatunków drzew takich jak: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, oraz wierzba;
  • 25 zł dla pni o obwodzie nie większym niż 100 cm oraz 30 zł dla pni o obwodzie przekraczającym 100 cm dla brzozy, czeremchy, czereśni, dębu czerwonego, igliczni trójcierniowej, jedlicy, jesionu, jodły (z pominięciem jodły koreańskiej), kasztanu jadalnego, kasztanowca (oprócz zwyczajnego), klonu czerwonego/ jawor/zwyczajnego, lipy, metasekwoi chińskiej, modrzewia, olchy, orzecha, perełkowca japońskiego, sosny sumak, świerka, wiązu, wiśni (oprócz ałyczy i wonnej), żywotnika olbrzymiego;
  • 55 zł dla pni o obwodzie nie większym niż 100 cm oraz 77 zł dla pni o obwodzie przekraczającym 100 cm dla gatunków drzew takich jak: ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (oprócz czerwonego), grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna;
  • 170 zł dla pni o obwodzie nie większym niż 100 cm oraz 210 zł dla pni o obwodzie przekraczającym 100 cm dla cisu, cyprysika, głogu, jałowca, jarzębu (oprócz pospolitego), jodły koreańskiej, oliwnika, żywotnika zachodniego;
  • 25 zł dla pni o obwodzie nie większym niż 100 cm oraz 30 zł dla pni o obwodzie przekraczającym 100 cm – dla niewymienionych powyżej gatunków drzew.

Stawki za wycięcie 1 m² powierzchni dla krzewów:

  • 10 zł dla krzewów gatunku: dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata i świdośliwka kłosowa;
  • 40 zł – niewymienione powyżej gatunki krzewów;
  • 50 zł – w przypadku gdy powierzchnia danego skupiska krzewów przekracza 100 m² powierzchni.
Ważne informacje